:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ีงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

29 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร