:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองนะ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุน
2.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ สร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ
2.3 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับ AEC

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะ

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
4.2 แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
5.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
5.4 แนวทางการส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชุมชน
6.2 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
6.3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
7.1 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
7.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
7.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม