:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองนะ


“สวัสดิการก้าวหน้า การศึกษามั่นคง เชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ปกครองแบบมีส่วนร่วม”

 

พันธกิจการพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองนะ


1. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นฐานในการพัฒนาในการพัฒนาในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
3. จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่น เพื่อให้บริการประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากที่สุด ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

เป้าประสงค์


1. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่ง ผลิตผลทางการเกษตร และ การท่องเที่ยว รวมถึงการได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการจากเทศบาลตำบลเมืองนะอย่างทั่วถึง
2. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชนมีความพร้อมต่อผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. ชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองนะมีจิตสำนึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติในด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
4. ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับบริการและสวัสดิการจากเทศบาลตำบลเมืองนะ อย่างทั่วถึงรวดเร็ว และเป็นธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
5. ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
6. ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกันและรับมือกับ สาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหา ยาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในชุมชน
7. เทศบาลตำบลเมืองนะมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและ การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์

 

นโยบายการพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น


     การบริหารงานที่มุ่งมั่นจะพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองนะ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม จากรัฐ เอกชน ประชาชนอย่างจริงจัง มีความชอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเทศบาลตำบลเมืองนะทุกคนโดยยึดหลักธรรมภิบาล “Good Governance” หรือที่เรียกกันว่า “ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” โดยมีแนวทางดังนี้


1. หลักการมีส่วนร่วม ต้องให้มีการมีส่วนร่วมทั้งชายหญิง ดังนั้นการมีส่วนร่วมจำเป็นต้องมีการให้ข้อมูลจากทุกกลุ่ม และมีการดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง นั่นหมายความรวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ก่อตั้งสมาคม แสดงออกและจัดตั้งประชาสังคม


2. หลักความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลและสามารถให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจและบังคับใช้นโยบายหรือแผนเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง นอกจากนี้ยังหมายถึง ข้อมูลมีเพียงพอที่จะให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าถึง และการเข้าถึงต้องง่าย ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย หรือการใช้สื่อต่างๆให้เกิดความเข้าใจง่าย


3. หลักการมุ่งฉันทามติ ในสังคมหนึ่งผู้คนจำนวนมากมีความเห็นที่แตกต่างกัน
การเจรจา ไกล่เกลี่ยโดยใช้คนกลางของคนที่มีความสนใจแตกต่างกันของคนในสังคม เพื่อนำมาสู่การเกิดฉันทามติในสิ่งที่เป็นประเด็นที่ดีที่สุดอยู่ในความสนใจของชุมชนทั้งหมด

4. หลักความเท่าเทียมกันและการมีพหุนิยม ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมขึ้นกับการประกันว่าสมาชิกทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีที่ยืนในสังคมและไม่รู้สึกว่าถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติให้ออกไปจากกระแสหลักของชุมชน และสังคม นั่นหมายความว่า กลุ่มทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีความอ่อนแอที่สุดมีโอกาสที่จะได้รับการปรับปรุง ดูแลหรือคงความเป็นอยู่ที่ดีด้วยความเท่าเทียมอย่างแท้จริง

5. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการที่ก่อให้เกิดผลที่บรรลุความต้องการของสังคม โดยการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีเรื่องของการประหยัดแต่ไม่ตระหนี่ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย

6. หลักสำนึกรับผิดชอบ ไม่เพียงสถาบันของรัฐ แต่ภาคเอกชนและองค์กรประชาสังคมต่างๆ ต้องมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7. หลักนิติธรรม ตรงตามความหมาย นั่นคือต้องยึดตามตัวบทกฎหมายที่มีการตราไว้ ซึ่งในการปฏิบัตินั้นจะต้องไม่มีการขัดแย้งกับกฎหมายโดยเด็ดขาด

 

    จากหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองนะทุกคน ที่ได้กล่าวไปดังกล่าวแล้วนั้น นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ ได้แถลงนโยบาย ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาตำบลเมืองนะ ไว้ ๕ ข้อ ดังที่ปรากฏต่อไปนี้


1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


1.1 ดำเนินการปรับปรุงแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้า สายพาดสายดับ การติดตั้งดวงโคมสาธารณะ ให้ครอบคลุมในระดับตำบล


1.2 ให้มีถนน ซอยคอนกรีต พร้อมท่อและรางระบายน้ำ เพื่อการคมนาคมการบรรเทาสาธารณะภัย ป้องกัน อุทกภัย รวมถึงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ซอย พร้อมวางท่อระบายน้ำทุกหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมในระดับตำบล

1.3 ให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายท่อน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน ให้พร้อมรับกับปัญหา ภัยแล้ง ที่ขาดน้ำดื่ม น้ำใช้ให้ครอบคลุมในระดับชุมชน

1.4 ให้มีการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านและติดตั้งหอกระจาย ให้ครอบคลุมในระดับตำบล

1.5 ให้มีการจัดสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ฌาปนสถาน / ศาลา ให้ครอบคลุมในระดับตำบล

1.6 ประสานงานความร่วมมือ องค์กรภาครัฐ เอกชน ในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมกับชุมชน

 

2. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน


2.1 ด้านการศึกษา

    2.1.1 แสวงหาและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับคนในพื้นที่ กลุ่มภาษา กลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
   

   2.1.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการในสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เช่น ด้านความรู้ ด้านการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีความตั้งใจ รวมถึงกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน/สถาบันการศึกษา
   

    2.1.3 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม การเรียน การสอน สื่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในระดับชุมชนรวมถึง โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

   2.1.4  ให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม รวมถึงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

 

2.2 ด้านงานกลุ่มอาชีพ/เศษฐกิจ


     2.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี/แม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ในตำบลเมืองนะ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่/ชุมชน

     2.2.2 สนับสนุน แสวงหาระบบการผลิตและระบบการตลาดที่มีความเหมาะสมในการรองรับผลผลิตจากชุมชน

     2.2.3 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ตำบลเมืองนะและในระดับจังหวัด เช่นภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตในพื้นที่ตำบล

     2.2.4 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนและถ่ายทอดข้อมูล การเกษตร รวมถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการผลิต ระบบตลาด
    

     2.2.5 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ส่งเสริมการปลูกผัก-พื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ

     2.2.6 จัดให้มีสถานธนานุบาลโรงรับจำนำในอนาคต

     2.2.7 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งการค้าชายแดนไทย-พม่า

 

2.3 งานด้านสาธารณสุข

    2.3.1 ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างสุขภาวะ รวมถึงสุขภาพของคนในตำบลเมืองนะ
 

    2.3.2 สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรม ในการดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.)ทั้งในระดับชุมชนและเครือข่ายในระดับตำบล เช่น การพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบที่เหมาะสม การป้องกันพิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ การแข่งขันกีฬา การส่งเสริมการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง

    2.3.3 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมในการดูแลสุขภาพ สุขภาวะของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

    2.3.4 การประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน ควบคุม โรคระบาดที่ส่งผลกระทบในระดับชุมชนและตำบล

    2.3.5  การจัดสรรงบประมาณ ในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพรายเดือน ในการดำรงชีพ คนพิการกลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ยากจนขาดคนดูแล

    2.3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน ในโครงการดูกันยามป่วยช่วยกันยามเฒ่า

 

2.4 ด้านเด็กเยาวชน และสตรี


     2.4.1 สนับสนุน พัฒนาบทบาท เด็กและเยาวชน ในการทำกิจกรรม รวมถึงการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม

     2.4.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งตนได้ รวมถึงการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว ป้องกันการค้ามนุษย์

     2.4.3 สนับสนุน ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อน ให้เหมาะสมกับคนในชุมชนและในระดับตำบล

 

2.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

     2.5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจ หน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจตะเวนชายแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

     2.5.2 สนับสนุน กิจกรรมของ ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน(ชรบ.หมู่บ้าน) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน

     2.5.3 สนับสนุนงบประมาณในการอยู่เวรยามในงานประเพณี ปีใหม่และงานอื่นๆ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจชุมชน

    2.5.4 สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย

    2.5.5 จัดให้มีการพัฒนากองทุนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเมืองนะ

 

3. นโยบายด้านสังคม วัฒนธรรม

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างของชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีการรักษา ฟื้นฟู สืบทอด ต่อไป เช่น ประเพณีปีใหม่ งานประเพณีชนเผ่า ประเพณีรดน้ำดำหัว วันผู้สูงอายุ งานคริสมาส กินข้าวใหม่ งานกินวอ เป็นต้น

3.2 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล (ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย)

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมประจำทุกปี วันเด็ก กิจกรรมวันแม่วันพ่อแห่งชาติ วัน ปีใหม่ และวันสำคัญทางศาสนา

3.4 สนับสนุน และส่งเสริม ต้นแบบการดำรงชีวิตวิถีธรรม ตามวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ เช่น วันพระเข้าวัดวันอาทิตย์เข้าโบสถ์

3.5 ปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม(วัด โบสถ์)

 

4. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ดิน น้ำ ป่า มลพิษ ไฟป่า หมอกควัน )

4.2 สนับสนุน แผนงานกิจกรรม งบประมาณให้กับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการ ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน เช่นการอนุรักษ์การฟื้นฟูป่าการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

4.3 พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างการเรียนรู้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน

4.4 พัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชาวบ้านในการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและในระดับจังหวัด

4.5 สร้างระบบการจัดการขยะ รวมถึงการปรับปรุงการจัดเก็บขยะในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลให้มีและสร้างการตระหนักในการจัดการ ควบคุม ดูแลขยะ สิ่งปฏิกูล

 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและกลไกความร่วมมือในระดับท้องถิ่น

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุน แสวงหาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพ ความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากรในเทศบาลตำบลเมืองนะ ทั้งสายข้าราชการลูกจ้าง สมาชิกและประชาชน ชาวบ้าน

5.2 จายอำนาจ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การมหาชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับการบริหารงานในเทศบาลตำบลเมืองนะและพัฒนากระบวนการประชาคมตำบลเมืองนะ

5.3 สนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงจัดให้มีการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ เช่นด้านระบบคอมพิวเตอร์ ด้านภาษาจีน อังกฤษ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ รวมถึงให้เท่าทันการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

5.4 สนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินในด้านงานทะเบียน ร่วมกับทางอำเภอเชียงดาว

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกการทำงานของเทศบาลตำบลเมืองนะ ร่วมกันระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลเมืองนะ

5.6 จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะลานอเนกประสงค์ และเป็นลานกีฬา