ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946 สายตรงนายก 091-0691243

สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,253
เดือนที่แล้ว
3,179
ปีนี้
17,316
ปีที่แล้ว
27,383
ทั้งหมด
79,627
ไอพี ของคุณ
3.235.78.122
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

******************************

     ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้จัดทำประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ และประธาน ก.ท.จ.เชียงใหม่ ได้ลงนามประกาศหลักเกณฑ์ฯ จำนวน ๗ ฉบับ ดังนี้

    ๑. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘

    ๒. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘

    ๓. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

    ๔. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘

    ๕. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงี่อนไขเกี่ยวกับการหนดโควตา และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล     และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘

    ๖. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงี่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘

    ๗. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงี่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘

     

ประกาศหลักเกณฑ์ของ ก.ท.จ.เชียงใหม่>>ดาวน์โหลด<<