ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946 สายตรงนายก 091-0691243

สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,253
เดือนที่แล้ว
3,179
ปีนี้
17,316
ปีที่แล้ว
27,383
ทั้งหมด
79,627
ไอพี ของคุณ
3.235.78.122
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองนะ

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุน
2.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ สร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ
2.3 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับ AEC

 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะ

 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
4.2 แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
5.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
5.4 แนวทางการส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน

 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชุมชน
6.2 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
6.3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว

 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
7.1 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
7.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
7.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม