ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946
สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
2,534
เดือนที่แล้ว
2,833
ปีนี้
21,216
ปีที่แล้ว
22,115
ทั้งหมด
56,144
ไอพี ของคุณ
3.236.239.91
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕1 ต.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๑๕๖๕)30 ก.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๑๕๖๕)30 ก.ย. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕23 ก.ย. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อและการรับแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฏร14 ก.ย. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ14 ก.ย. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ14 ก.ย. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ14 ก.ย. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อธุรกรรมงานจดทะเบียนพาณิชย์14 ก.ย. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม14 ก.ย. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอใบอนุญาตฯ14 ก.ย. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อธุรกรรมการขุดดินและถมดิน14 ก.ย. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ฯ14 ก.ย. 2564
14ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรืือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษี14 ก.ย. 2564
15ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ18 พ.ค. 2564
16ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ18 พ.ค. 2564
17ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ18 พ.ค. 2564
18ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ18 พ.ค. 2564
19ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ11 พ.ค. 2564
20ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ11 พ.ค. 2564

12  >> >|