:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

สมาชิกสภาเทศบาล
นายรัฐนันท์ ดิ
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๒-๓๗๒๘๖๕๘
นายเกรียงศักดิ์ จะอื่อ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๑๔๖๖๘๗๕
นายเจนชัย แซ่กง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๘๕๙๘๗๙
นายนวพล ธรรมบัณฑิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑-๓๒๔๔๖๔๕
นายวิรุฬห์ อภัยวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑-๘๕๒๐๓๙๙
นางอรณี อย่าจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๘๑๖๐๘๓
นายเอกกร ต้วนเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๐๒๐๘๖๖๖
นายสุรชาติ แซ่จาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๒-๒๔๗๐๙๗๐
นายวุฒิชัย แซ่ลี่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๓-๑๕๑๐๑๒๔
นายพงศกร พัฒฎาพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔๔๘๔๑๖๗๖
นางแอ บุญจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๒๒๙๒๑๗๔
นางสุภิน วรรณรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๑๑๔๒๗๓