:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

กองช่าง
นายธีระศักดิ์ คำไชยลึก
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศราวัสถ์ คำเสน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวยุวลักษณ์ โกฏิแก้ว
นายช่างเขียนแบบ
นางสาวอริศรา แสนปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรพงษ์ เรือนสา
นายช่างไฟฟ้า