:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ข้อมูลผู้บริหาร
นายพงษ์ศักดิ์ อมรสันติกุล
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑-๐๖๙๑๒๔๓
นายสมชาย ปัญญายม
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ คนที่ ๑
เบอร์โทรศัพท์๐๘๒-๒๗๓๘๑๙๘
นายอาเบ่ แสนคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ คนที่ ๒
เบอรโทรศัพท์๐๖๑-๕๑๔๕๘๗๑
นายพูลเพิ่ม ปุกคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๓-๔๖๑๙๕๖๖
นายจะแส ยะอื่อ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์๐๖๓-๑๒๐๑๖๕๔
นายณฐภณ เดชไพรขลา
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๖๔๔๐๕๒