:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1
นายอมรเทพ ปุกคำ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์ 087-185-0591
นายศรีทน ปิ่นหย่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 097-997-2817
นายสมคิด จองลือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 086-439-7835
นายสุรสิทธิ์ ขุนนุ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 087-813-3591
หมู่ที่ 2
นายปะติ จะต๋อ
ผู้ใหญ่บ้านแกน้อย
เบอร์โทรศัพท์ 063-997-3108 โทรศัพท์บ้าน 03-0451883
นายจะชี ศิริเลิศเดชา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 080-128-5852
หมูที่ 3
นายอะบี ดิ
ผู้ใหญ่บ้านนาหวาย
เบอร์โทรศัพท์ 097-956-0046
นายวีรภัทร บุญจันทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 088-416-3360
นายจันทร์ นามวงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 089-116-7107
นายดำรงศักดิ์ แสงชัย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 092-586-8110
หมู่ที่ 4
นายโสภณ เตโชแจ่ม
ผู้ใหญ่บ้านโล๊ะป่าหาญ
เบอร์โทรศัพท์ 082-160-8523
นายพิเชษฐ กันทา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 093-131-4219
นายกิตติเดช ธนาบัญฑิต
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 093-134-1055
หมู่ที่ 5
นายเจริญ จองจาย
ผู้ใหญ่บ้านโป่งอาง
เบอร์โทรศัพท์ 081-111-3086
นายสถาพร เสนาใจ
สารวัตรกำนัน
เบอร์โทรศัพท์ 081-028-0703
นายสุวิทย์ แก้วสุข
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 098-743-6295
นายคำสิงห์ ชมภู
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 098-743-6295
นายสุคำ เขื่อนเพชร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 098-743-6295
หมู่ที่ 6
นายบุญธรรม แปนสวย
ผู้ใหญ่บ้านน้ำรู
เบอร์โทรศัพท์ 061-308-6283
นายยศนะ แสนยอง
ผู้ใหญ่ช่วยบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 081-111-2751
นายอธิพงศ์ จัมปู
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 084-927-9986
นายเสมา ปุกคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 062-527-2839
หมู่ที่ 7
นายสมจิตร จันตา
ผู้ใหญ่บ้านห้วยไส้
เบอร์โทรศัพท์ 089-851-8084
นายโอภาส บุญมะลิกา
ผู้ใหญ่ช่วยบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 081-952-7857
นายจ่าที จะคา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 080-847-8310
หมู่ที่ 8
นายชัยวุฒิ หม่องน่าน
ผู้ใหญ่ช่วยบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 080-614-6198
นายบัวสอน บุญสม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 096-526-9456
หมู่ที่ 9
นายกวงหัว แซ่หลี
ผู้ใหญ่บ้านไชยา
เบอร์โทรศัพท์ 080-034-0419
นางสาวฮวันกว่อ แซ่หย่าง
ผู้ใหญ่ช่วยบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 088-494-0783
น.ส.จูฉิน แซ่เจียง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 090-420-9037
หมูที่ 10
นายวุฒิไกร ทวีอภิรูมิ
ผู้ใหญ่บ้านอรุโณทัย
เบอร์โทรศัพท์ 08-129-2455
นายทวี อมรสันติกุล
ผู้ใหญ่ช่วยบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 081-111-2751
นายชาติพงศ์ เมืองดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 084-927-9986
นายสกล แซ่จือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 062-527-2839
หมู่ที่ 11
นายอาเบ แซ่ลี่
กำนัน
เบอร์โทรศัพท์ 065-115-4659
นายอาซาผะ เบียผะ
ผู้ใหญ่ช่วยบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 063-624-7643
นายบัญชา แสนเซ้า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 097-972-3609
นายวิชัย เลาลี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 082-181-4657
หมู่ที่ 12
นายเดวิ วมลศรีเพชร
ผู้ใหญ่บ้านหนองเขียว
เบอร์โทรศัพท์ 086-003-7884
นายโยธา จะเตาะ
ผู้ใหญ่ช่วยบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 097-996-8271
นายประยูร จะคือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 080-127-5860
หมู่ที่ 13
นายปะกู แก่แล
ผู้ใหญ่บ้านเจียจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 086-190-2911
นายธีรพัฒน์ แก่แล
ผู้ใหญ่ช่วยบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 063-624-7643
นายวิโรจน์ โรจนอมร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 097-972-3609
นายทองคำ ติ๊บมา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 082-181-4657
หมู่ที่ 14
นายสมบูรณ์ สารรังสี
ผู้ใหญ่บ้านใหม่สามัคคี
เบอร์โทรศัพท์ 084-948-0315
นายสิงห์ราชัน มะเยอะ
ผู้ใหญ่ช่วยบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 097-996-8271
นายแสนชัย วารนอามร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 080-127-5860