:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

สำนักปลัด
นายปรีชา หลู่คำ
หัวหน้าสำนักปลัด
ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพัชรินทร์ คำเรื่อง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางจุฑามณี ขันคำ
นักทรัพยากรบุคล
นางสาวศรีไพร คำมูล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจุฑาทิพย์ มณีวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสมศรี ลามือ
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวดุษฎี วิชัยโน
นักวิชาการสาธารณสุข
สิบเอกทวิช สุขจิต
เจ้าพนักงานธุรการ
นายรัฐพงษ์ แสงเป็ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายอำนวย ปุกคำ
ภารโรง
ฝ่ายปกครอง
นายธีรวัฒน์ สุขศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายธนบัติ เขียวทอง
นิติกร
นางสาวณิชา กันทา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวจิราวรรณ เรืองเดช
นักวิชาการเกษตร
นายภัทรกร พินิจ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวบุญญฉัตร ใสแจ่ม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววิชรี ถ้ำแก้ว
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายชิเชษฐ กองมณี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย